Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane teleadresowe, informacje ogólne

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MUROWIE
ul.Wolności 22
NIP: 991-049-42-74
tel.(077) 4214-046
e-mail: 

e-mail: 
strona:  www.biblioteka.murow.pl

Facebook.com/BibliotekaMurow

Dyrektor: mgr Halina Lubacz
Bibliotekarz: Katarzyna Loch

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:  10:00 - 18:00
Wtorek:            8:00 - 16:00

Środa:             9:00 - 17:00

Czwartek:          8:00 - 16:00

Piątek:              8:00 - 16:00

W godzinach otwarcia biblioteki w Murowie jest również czynne Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach.

Numer konta:  35 8897 0004 2001 0001 3101 0001

NIP: 9910494274

REGON: 530582983

 

FILIA BIBLIOTECZNA  W ZAGWIŹDZIU
ul. Lipowa 11a
tel.(077) 4214-504
e-mail: 
strona:  www.biblioteka.murow.pl

Bibliotekarz: Agnieszka Jasińska

Godziny otwarcia:

poniedziałek  10:00  -   18:00
wtorek             8:00  -   16:00
środa               9:00  -  17:00
czwartek         8 :00  -  16:00
piątek              8:00  -  16:00


FILIA BIBLIOTECZNA W STARYCH BUDKOWICACH
ul.Ogrodowa 3
tel.(077) 4210-445
e-mail: 
strona:  www.biblioteka.murow.pl

Bibliotekarz: Krystyna Glados

Godziny otwarcia:

poniedziałek     10:00  - 18:00
wtorek                8:15  -  16:15
środa                  9:00  -  17:00
czwartek             8:15  -  16:15
piątek                  8:15  -  16:15

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

            W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie  z siedzibą w przy ulicy Wolności 22 w Murowie (46-030), z którym można kontaktować się w siedzibie Administratora lub poprzez adres mailowy: 
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Damian Marczyński, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: inspektor@4consult.com.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,

b) realizacji umów,

c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,

d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi, w szczególności
w zakresie:

Realizowane zadanie

Podstawa prawna

      Zaspokajanie potrzeb
oświatowych, kulturalnych oraz informacyjnych społeczeństwa

Ustawa  z  dnia  27  czerwca  1997r. 

o  bibliotekach   

 

e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana
    /Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:

 • udostępniania zbiorów oraz prowadzenia działalności informacyjnej, edukacyjnej i samokształceniowej, zwłaszcza dotyczącej wiedzy o własnym regionie,
 • rozwijania zainteresowań amatorską twórczością artystyczną,
 • organizowania konkursów i warsztatów,
 • prowadzenia działalności informacyjnej i oświatowo-wychowawczej.
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 1. organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 3. podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 1. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
 1. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:

-  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

-  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

 1. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:

                Urząd Ochrony Danych Osobowych

                ul. Stawki 2

                00-193 Warszawa

                Infolinia: 606-950-000

 

 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.

 

Podstawa prawna:

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 

 • Ochrona Danych Osobowych

  Gminna Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                                                             Murów, 24.05.18

  w Murowie

  Informacja

  Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119/1) dokonaliśmy zmiany naszego Regulaminu udostępniania księgozbioru/audiobooków/innych materiałów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie oraz filach GBP w Zagwiździu i Starych Budkowicach. Prosimy o zapoznanie się w/w zmianami w czasie kolejnej wizyty w naszych placówka. Informacje są również dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem www.biblioteka.murow.pl oraz na stronie BIP.

  W związku z powyższym informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie z siedzibą przy ul. Wolności 22, 46-030 Murów,

  2. Inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie jest Pani Agnieszka Jasińska, e-mail , tel. 77-4214046,

  3. Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;

  Numer telefonu Czytelnika może być przetwarzany na podstawie zgody (dopuszczalna jest forma ustna) w następujących celach:

  1. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,

  2. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,

  3. wysyłania monitów oraz powiadomień.

  1. Dane będą udostępniane wyłącznie Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie, za wyjątkiem numeru telefonu, który za zgodą może być przekazany firmie zajmującej się wysyłką wiadomości SMS.

  2. Okres przechowywania danych:

  1. Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.

  2. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

  Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.

  1. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.

   

  1. Nie podanie danych osobowych, będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług bibliotecznych świadczonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Murowie.

  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  4. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie Mateusz oraz tradycyjny.

  5. Dane podajecie Państwo dobrowolnie.